به سایت خوش آمدید !


برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

                                      
ADS


غه رامه ي ئ ت مب ل سه پار زگاي سل ماني
 

1 . ﻋ ﺑﺪو ﭘ ﺷ ﻮ، زی ﮔﻪ ڕه ﺷﺎﻋﯿﺮ ﻚ ﻟﻪ رﺑﺰ ﻮی ﺳﻪ
ر ﺋـ. ﻪ. و ﮐـﺎر. ه. ﻪﻓ. رهﺎدﯾﯿ .ﻪ. ﻪﺑ. م، و. ه. ﮐﻮ ﺋ. هوﻪ. ى ﺷﯿﻌﺮ. ه. ﮐﺎﻧﻰ ﺋ. ﻪ. و ﮐﺎرﯾﮕ. ﻪ. رﯾﯿﺎن ﻟ. ﺳﻪ … ت و www.pashew.com/web…/shairel_la_ragazi_sarbzewi__ktebi_zyad_allayi.pdfڕاﺳــﺘﯿﯿ. دﻪ. ه. ﺳــ. ﻪ. ﻨــ ﻟﻤ. ﺋــ. هوﻪ. ﺣﯿﮑﺎﯾــ. ﺗﻪ. ﮑــﻰ. ﻪﻧ. ﺑ او. ﻪﯾه. و ﺋ ﺮ. ه. ﺟ ﻰ وﺗﻦ و ﮔ اﻧ. هوﻪ. ى ﻧﯿﯿ …
و ﭘـــ ۆژ. ﯾـــه. ﻪ. ى ﻣـــﻦ،. ﻧﭭـــﺎر و ﻧـــﻮێ ﻧﯿﯿـــ .ﻪ. ﻪﻟـــ. ﺳـــﺎ ﻰ. (. ٢٠٠٨. ) دا ﻟـــ. ﻪ. ﺳـــﻠ ﻤﺎﻧﻰ …..
ﺗﯚﻣﺎر ﮏ ﺑ. ﺳﻪ. ﻪ. رهﺎت د. ه. ﭘﺎر ﺰێ ﺑﯚ. ﻪ ﺋ. هو. ی ﻧﺎﺷﯿﺮﻧﯿﯽ ژﯾﺎن و. ه. رﺑﮕ. ﺘ . ﻪ. ﺳـ. رﻪ. ﺟﻮاﻧﯽ.
 

2 . غه رامه ي ئ ت مب ل سه پار زگاي سل ماني | مجله اينترنتی فسقلی ها
‎25 آگوست … روش خرید:برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول fesgheliha.net/غه-رامه-ي-ئ-ت-مب-ل-سه-پار-زگاي-سل-ماني/مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و …[PDF]
 

3 . بارگای مامه زۆ ﻋه
ع ومری بگ ر. ێ. کوردی خ. ۆ. مانی ن. هده. زانی, ئ. ه. مﻤا ز. ۆ. ر ﭘ. اوي. مو. ه. رد ب وو, ل. به. ه. ر www.bokan.de/laperekan/Edebiat/…/soleman/…/bargay%20MameAzo.pdfم ن ج. گاک. ه. ی گ. ڕۆ. ی و ه ات ﻻی م ن دان. ي. ﺸ ت و د. ﺪاری. هد. دام. هوه .کوتی ک …… ئاﻏا
يونس خان مريﺪی سه. يﺪ ع ه. لی ئه. س ﻐه. ری كوردس تانی ب و. ده. يك وت ئ ه. و ده. نگ ه ……
رگری كردن. ئ ستاش ده. بينين ده. ﭘار ته. وه. له. ئالﻤان بۆ دژی موشه. ك و راك ت و. هه. زار ﻗه.
له.
 

4 . Bedirxan.121 – Documents – Docslide
23 مارس … ٠٢ ٩٠ ٧/ ٨/ ي ﻮز ﻣﻤ ﺗﺔ ی ١( ١٢ ) رە ﻣﺎ ژ ی رد ﻛﻮ ی ٧٢ ٩٠ ی ڕ ﺷﭙ ﻮو ﭘ 1 ھ ﻓﺘ ﻧﺎﻣ ﯾ ﻛﯽ …… ﻧﻮ ﻨ
راﻧﯽ ﯾ ﻛ ﺘﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻘﯽ ﺳﻠ ﻤﺎﻧﯽ ﻟ ھﯚﺗ ﻠﯽ”ﺋ ﻟﻌﺮاق” ﻟ ﺳ ر ﻛﯚﺗﺎﯾﯽ … ﻧﻮ ﻨ ر ﺑ ﺳ رەوە ﺑﻮو، ﻛ
دەوری “٥١” ﻧﻮ ﻨ ری ﭘﺎر ــــﺰﮔﺎی ھ وﻟ ﺮی ﺗ ــــﺪا ﺑــــﻮو. …… وه و ﮐﺎﺑﺮای ﺳـــﻪ رۆک ﺑﻪ ش ﺋﯿﻨﮑﺎر ده
ﮐﺎت، ﭘﯚﻟﯿﺴـــﻪ ﮐﺎن ﭘﺴﻮﻟﻪ ﮐﯽ ﺳـــﯽ و ﭘ ﻨﺞ ﺋﯿﺮۆﯾﯽ ﻏﻪ راﻣﻪ ده ده ﻧﻪ …[PDF]
 

5 . ﮐﯚﻧﮕﺮه – سایتی کۆنگره‌ی نیشتمانیی کوردستان
ت ﺑﻪ. ﻣ ﮋوو،. ﮐﻮﻟﺘﻮور و. راﻣﯿﺎرﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن. ” ل. ٢٢. ” ﻪﭘ. ﯾﺎﻣ. ﯽ ﺳﻪ. رۆﮐﯽ. (. KNC(. ﺑﯚ. ﮐﯚﻧﮕﺮه. ی …
ﺳﻪ. ”!!! ل ”. ٢١. ” -*. ﺟﻪ. واد ﻣﻪ. :ﻻ. ﺑﯚﭼﯽ ﮔﻪ. ﻟﯽ ﮐﻮرد، ﺗﺎﺋ ﺴﺘﺎ ﻧﻪ. ﯾﺘﻮاﻧﯿﻮه. ده. وﻟﻪ. ﺗ. ﯽ ﺧﯚی داﺑﻤﻪ ….. ت،
ﭼﻮاردﻩ. ﺳﺎل ﮐﺎت، زۆرﺑﻮون ﺑﯚ ﮐﻮرد ﮐﻪ. ﺑﺘﻮاﻧێ. ﻧێﻮﻣﺎڵﯽ ﺧﯚﯼ رێﮑﺒﺨﺎ و، ﺋﻪ. و ﺧﻪ. وﻧﻪ. ﯼ ﺑﻬ … ﻣﺎﻧﯽ
ﻋێﺮاﻗﺪا ﺑﻪ ….. ﻳ ﻩ. وان دﻩ. ﻧﺎﺳێﻨ ﮐﻪ. ﻟﻪ. ﺳﻪ. رووﯼ هﻪ. ر ﻳﺎﺳﺎﻳﻪ. ﮐﻪ. وﻩ. ﻳﻪ. و ﭘﻪ. ﻳ ﻩ. واﻧﯽ. ﻧﺎﭼﺎردﻩ. ﮐﺎ، ﻣﻞ ﺑﯚ ﺋﻪ
.[PDF]
 

6 . زن، ﻫﻨﺮ، ﻗﺪرت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧ. ﺮﻴ. ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺠﻮﺟ. ﻲ. ﻫﻢ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ. ﻛ. ﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺮﺟﻤ. يﻪ. ﻣﺘﻮنِ دﺳﺖ. اول ﺷ. ﺎﻓﻜ. ﻲ. را. ﻣﺑﻪ
. ﻪﺎﻧﻴ … ﺘﺎبِ ﻟ. ﻴ. ﻨﺪا ﻧﺎ. ﻴﻠﻛ. ﻦْ واﻣﺪار ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ. ﻳا. ﻢ. ﻧﺎ. ﻴﻠﻛ. ﻦ. ﺴﻛ. ﻲ. اﺳﺖ. ﻛ. ﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژ. ي. ﻧﻘﺪش ﻣ. ﻲ …..
ﺖ دارد. ﻪﻛ. واﻗﻌ. يﻪ. روا. ﻳﻲ. ﺧﺎص ﺑﺎزﻧﻤﺎ. ﻳﻲ. ﺷﺪ. ه در ا. ﻳ. ﻨﺠﺎ. . ﻟﺤﻈﻪ ا. ي. ﻛ. ﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر،. ﻫﻮراﺗ. ﻴ …..
ﻳ. ﻦ واﻗﻌ. ﻴ. ﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻪﻛ. زﻧﺎن. . در ﭘﺎر. ﻳ. ﺲ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﻛ. ﻪ در ﺷﺮق ﻧﺰد. ﻳﻚ. . ﺑﺮا. ي. ﻓﺮوش.
 

7 . نمايندگي کفش reebok در اصفهان | فن
‎این شرکت در سال ۱۸۹۵ توسط جی. … شيخ الرييس · غه رامه ي ئ ت مب ل سه پار زگاي سل fannebartar.ir/نمايندگي-کفش-reebok-در-اصفهان/ماني · دانلود آهنگ تولدت مبارک عهديه · دانلود مريضم کرده تنهايي از حديث دهقان …[PDF]
 

8 . ﺑﯚﺷﺎرەﮐ م ﺳ ردەﺷﺖ – کوردستان و کورد
‎دوای ﺗ ﭙﻪ. رﯾﻨﯽ. ٢٧. ﺳﺎڵ ﺑﻪ. ﺳﻪ. ر ﺑﻮﻣﺒﺎراﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻪ. رده. ﺷﺖ دا، ﺋ ﺴﺘﺎش ڕ ﮋه. ی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺋﻪ ……
ﺳـﻪ. دان. ﺟـﯚر. ﻗﻮ. ﻏـﻪ. ﯾﺎن. ﺑﻪ. ﺳـﺖ. ،. ﻛـﯚری. ﻏـﻪ. ﻣﯿﺎن. ﭘ ﻜﮫ ﻨـﺎ. و. ﺑـﯚ. ﻣﻪ. رﮔﯽ. ﺑﻪ. ﻛﯚﻣﻪ. ﯽ. ﺧﻪ …..
ﮐﯿﻤﯿﺎﺑــﺎراﻧ. ﻧ ﺳــﻞ. ﺑــﯚ. ﻧ ﺳــﻞ. ﻟ ﺳــ ر. ﺑ رﮐ وﺗــﻮاﻧﯽ. ﺋ و. ﮐ ﭼ. ﮐﺎرﯾﮕ رﯾﯽ. دەﺑ ﺖ. و …… ﺳـﻪ. ن. ﻋـﻪ.
ﺑﺎس. زاده. ﺑﻪ. ڕ ﻮه. ﺑـﻪ. رى. ﮔﺸـﺘﻰ. ﭘﺎراﺳـﺘﻨﻰ. ژﯾﻨﮕـﻪ. ﻟﻪ. ﭘﺎر ﺰﮔﺎى. ، ورﻣ. ده. ﺖ.[PDF]
 

9 . Untitled – فەرهەنگی فارسی بە کوردیی کاوە
ﺑﻪﺗ ﺎﻳﺑﻪﺗﻳﺵ ﻧﻪﻓ ﺕ، ﺋ ﺎﻭی ﺯۆﺭ ﻭ ﺧ ﺎﮐ ﮑﯽ ﺑﻪﭘﻳ ﺕ ﻭ ﺩەﻭ ﻪﻣﻪﻧ ﺩ ﺑ ۆ ﮐﺷ ﺗﻭﮐﺎڵ ﻭ. ﺳﺭﻭﺷﺗﯽ ﻟﻪﺑﺎﺭ ﻭ … ﻣﺎﻧﯽ ﻫﻳﻧ ﺩ ﻭ www.farhangumejuikawa.com/wp-content/…/زەردەشت-و-مێژووەکەی.pdfﺋﻭڕﻭﻭﭘ ﺎﻳﯽ ﻟﻪﻭ ڕﺍ ﺑ ﻭﺑ ۆﺗﻪﻭە ….. ﺑ ﻭﻭﻧﯽ ﻫ ﻣ ﺎی ﻓﺭەﻭەﻫ ﺭ ﻟﻪﺳ ﻪﺭ ﮔ ۆڕی ﭘﺎﺩﺷ ﺎی ﻣ ﺎﺩ ﻟﻪ ﻗﺳ ﻘﻪﭘﺎﻧﯽ ﻻی ﺳ ﻠ ﻣﺎﻧﯽ،
….. ﺋﺎﻭﺍڕﺍ ﺗﺎ ﺳﻧﻭﻭﺭی ﭘﺎﺭ ﺯﮔﺎی ﭘﺎﺭﺱ ﻭ ﺧﻭﻭﺯﺳ ﺗﺎﻥ ﻭ ﻟﻪ ڕۆژﻫﻪ ﺗ ﻳﺵ ڕﺍ ….. ﺑﺷﻬﺭ ﺍﻧﺩﺭﻭﻥ ﻫﺭﮐﻪ ﺑﺩ ﺳﺎﻝ ﺧﻭﺭﺩ
….. ﺋﻪﮔﻪﺭﭼﯽ. ﻧ ﻭﻟﻪ. ﺭۆﺷﻧﺑﻳﺭﺍﻧﯽ. ﻓﺎﺭﺱ. ﺩﺍ. ﻭﺭ ﺯ. ﭘﺭﺳ ﺗﻳژ ﮑﯽ. ﺗﺎﻳﺑ ﻪ. ﺗ ﯽ. ،ﻳ ﻪﻫ ﻪ. ﻡﺑ ﻪ. ﻪﻡﻫ. ﺑﻪ. ﻫۆی. ﻧﺎﺷﺎﺭﻩ.
 

10 . Calaméo – 483
‎Read the publication. دﻳﻨﺎر 250 ﺑﮫﺎ ڕ رﭘﻪ ﺑﻪ 16 ﭬﯿﺖ ردﻛﻪ ده دھﯚﻛ ل ، ﯾﻪ رۆژاﻧﻪ ﻛﺎ ﯾﻪ رۆژﻧﺎﻣﻪ 2011 ﻜ ﺋ ﭼﺮﯾﺎ ی 5 ﻣﺐ ﭼﺎرﺷﻪ 483 ژﻣﺎره www.
 NS