به سایت خوش آمدید !


برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنید

                                      
ADS


اندازه گيري اسيديته دوغ
 

1 . آزمایشات شیمیایی لبنیات – کاله – رضا قربانی
‎14 آوريل 2012 … برای تعیین اسیدیته شیر از تیتراسیون این ماده با سود 1/0 نرمال استفاده می … foodkalleh.persianblog.ir/post/47/افزودن آب به شیر و یا رقیق کردن آن با اندازه گیری وزن مخصوص شیر امکان پذیر ….. (
درصد باقیمانده شیر+درصد نمک+درصدرطوبت)-100= درصد چربی. دوغ:.
 

2 . محصولات لبنی میماس: آزمایشگاه شیر – Mimas-میماس
‎تعیین اسیدیته در شیر، خامه، انواع بستنی، ماست و دوغ … ۲- اگر نوع نمونه پنیر
عوض شود و یا فاصله اندازه گیری از ٣٠ دقیقه تجاوز کند، بهتر است که pH متر دوباره

 

3 . علوم صنایع غذایی
‎تعیین اسیدیته ماست : ابتدا ماست را … اسیدیته= ( v×100×0.009 ) تقسیم بر 18. + motaharifoodscience.blogfa.com/نوشته شده … اندازه گیری درصد پروتیین موجود در شیر به روش FORMOL : ابتدا 10 …
 

4 . مراحل تولید ماست – آزمایشات شیر و فراورده های آن
‎30 دسامبر 2012 … مقدار اسيديته ( ترشي ) : … اسیدیته با استفاده از رابطه زیر بدست می آید. … pH www.milklaboratory.blogfa.com/1391/10ماست را توسط دستگاه ph متر اندازه گیری کردیم: عدد به دست آمده 5 …
 

5 . مهندسي علوم وصنایع غذایی – آزمایشات شیر
‎20 فوریه … اندازه گیری دانسیته شیر هدف : وزن مخصوص شيربرحسب مقدار آب (وزن …. اين ghazayi1367.blogfa.com/post/47/آزمایشات-شیر-دستورالعمل اسيديته شيرپاستوريزه ،شيرفرادما،شيرهاي طعم دار،دوغ،آب …
 

6 . استانداردهای شیر – پگاه | شرکت صنایع شیر ایرانپگاه | شرکت …
‎222, تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش معمولی), 2 – 2089. 223, تعیین ذرات
سوخته در شیر … 253, اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی, 4178. 254,
اندازه گیری مقدار … 282, دوغ ساده – ویژگیها و روشهای آن, 2453. 283, نوشابه های گازدار
…[PDF]
 

7 . Lour – Sid
‎ﻟﻮر ﺑﺎ دوغ. %)73/9 (. ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﻲ را در …..
639. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. pH. و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. 2852. و ﺑﺎ ﭘﻲ.[PDF]
 

8 . ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري دوغ ي رﻳﺤﺎن ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳ
‎ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دوغ ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺟﺮﻳﺎن آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از دﺳـﺘﮕﺎه …. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ دوغ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از. روش ﻓﺮﻣﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ روش ژرﺑﺮ و اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ.
درﺟﻪ.
 

9 . گزارش کارآموزی شرکت شیر پگاه – انجمن صنایع غذایی پیام نور سنندج
‎13 نوامبر 2013 … آزمایشهای اولیه شیر خام شامل اندازه گیری میزان دانسیته، اسیدیته، تست … خط تولید infood.rzb.ir/post/110پاستوریزه شامل تولید انواع ماست، پنیر،دوغ و آبمیوه می باشد و …
 

10 . فودیار – استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری
‎شيرو فرآورده هاي آن-ماست، آزمون اندازه گیری اسیدیته كل قابل عیارسنجی سروش … www.foodyar.com/…/1465-استانداردهای-ملی-شیر-و-فرآورده-های-شیری.htmlشير بدون چربي-آب پنير و دوغ كره اندازه گيري چربي به روش گراويمتري(روش مرجع) …Searches related to اندازه گيري اسيديته دوغ
 NS